Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn gồm những gì?

FAQs — lúc 13:38:08 ngày 22/11/2019

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn gồm những gì?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 29 Luật Quảng cáo hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo bao gồm:
1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn;
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;
3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật quảng cáo;
4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;
5. Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ
quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức;
6. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;
7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;
8. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật quảng cáo.

Quản trị hệ thống — lúc 13:39:06 ngày 22/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi