Thế nào là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt? Theo quy định của pháp luật thì quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải tuân thủ những điều kiện như thế nào?

FAQs — lúc 13:43:15 ngày 22/11/2019

Thế nào là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt? Theo quy định của pháp luật thì quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải tuân thủ những điều kiện như thế nào?

Trả lời

1. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường (Khoản 12 Điều 2 Luật Quảng cáo).
2. Để kiểm soát chặt chẽ hơn đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, bảo vệ an toàn cho sức khỏe con người và môi trường thì việc quảng cáo đối với sản phẩ m, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải thực hiện các quy định về điều kiện quảng cáo nghiêm ngặt hơn so với hàng hóa thông thường. Các điều kiện đó được quy định tại Khoản 4, Điều 20 của Luật Quảng cáo, cụ thể như sau:
a) Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế; phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;
b) Quảng cáo mỹ ph m phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;
c) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp;
d) Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật này phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;
đ) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn;
e) Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật;
g) Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu;
h) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn cấp;
i) Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;
k) Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế ph m sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.
3. Việc quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, ngoài việc tuân thủ các điều kiện nêu trên còn phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. Cụ thể Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản ph m, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực được phân công quản lý hoặc theo phân
cấp thẩm quyền xác nhận.

Quản trị hệ thống — lúc 13:44:15 ngày 22/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi