Năm 2004, tôi có mua một lô đất, khi đó giữa tôi và bên bán chỉ làm giấy tờ viết tay nhưng không đi công chứng, chứng thực

FAQs — lúc 14:21:14 ngày 22/11/2019

Năm 2004, tôi có mua một lô đất, khi đó giữa tôi và bên bán chỉ làm giấy tờ viết tay nhưng không đi công chứng, chứng thực. Bên bán giao cho tôi sổ đỏ của lô đất đó. Do không hiểu biết nên tôi không đi làm thủ tục chuyển qua tên tôi. Đến bây giờ, bên bán đất cho tôi đã không còn sinh sống tại địa phương. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được chuyển nhượng qua tên tôi hay không? Hồ sơ bao gồm những gì?

Trả lời

Trường hợp của ông/bà được quy định tại khoản 2, Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đất đai 2013 như sau:
“Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
2. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau:
a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;
b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả);
c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.
Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.”
Hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của bà được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 9 TT 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính gồm:
“ Điều 9. Hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
b) Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ sơ gồm có:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.”

Quản trị hệ thống — lúc 15:10:42 ngày 22/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi