Năm 2017, khi khai báo thông tin để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi sử dụng giấychứng minh nhân dân (CMND) cũ

FAQs — lúc 14:22:13 ngày 22/11/2019

Năm 2017, khi khai báo thông tin để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi sử dụng giấychứng minh nhân dân (CMND) cũ. Sau đó, năm 2018 tôi đổi giấy CMND, không đổi số, chỉ thay đổi về ngày cấp. Tôi đã xin đính chính thông tin về ngày cấp CMND trên giấy chứng nhận, tuy nhiên, chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu tôi về xin xác nhận việc thay đổi ngày cấp CMND trên sổ hộ khẩu, trong khi trên sổ hộ khẩu của tôi chỉ ghi số CMND không ghi ngày cấp. Tôi cũng đã ra cơ quan công an nơi làm CMND mới, xin xác nhận về việc thay đổi ngày cấp CMND nhưng được trả lời, cơ quan công an chỉ xác nhận nếu có thay đổi về số CMND còn thay đổi về ngày cấp là đương nhiên, vì làm CMND mới, do vậy không xác nhận trường hợp này. Tôi xin hỏi, trong trường hợp này tôi phải làm thế nào?

Trả lời

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã hướng dẫn ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đối với cá nhân trong nước có giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân như sau: ghi "Ông" (hoặc "Bà"), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi "CMND số:...".
Do vậy, trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận, đã được ghi số Giấy CMND trên Giấy chứng nhận đã cấp mà không có sự thay đổi về số CMND, chỉ thay đổi ngày cấp CMND thì không phải làm thủ tục đính chính giấy chứng nhận.
Việc thay đổi ngày cấp Giấy CMND mà không thay đổi số Giấy CMND không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Do đó, bà không cần phải lập thủ tục đính chính, thay đổi về ngày cấp CMND trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quản trị hệ thống — lúc 15:09:51 ngày 22/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi