Thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục: “Đăng ký khai sinh” theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn là

FAQs — lúc 23:54:57 ngày 22/11/2019

Thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục: “Đăng ký khai sinh” theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn là

Trả lời

22 ngày làm việc.

Quản trị hệ thống — lúc 23:55:13 ngày 22/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi