Khi thực hiện một thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn công dân có thể thực hiện vào thời gian nào?

FAQs — lúc 17:40:03 ngày 24/11/2019

Khi thực hiện một thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn công dân có thể thực hiện vào thời gian nào?

Trả lời

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web:
https://motcua.daklak.gov.vn công dân có thể thực hiện vào thời gian nào?

Quản trị hệ thống — lúc 17:41:09 ngày 24/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi