Thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện?

FAQs — lúc 17:43:15 ngày 24/11/2019

Thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện?

Trả lời

Văn bản đề nghị phê duyệt Điều lệ (Công văn báo cáo kết quả Đại hội, theo Mẫu 5, Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ).
- Điều lệ Hội (theo Mẫu số 09, Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ);
- Biên bản thông qua Điều lệ;
- Biên bản bầu Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội, công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (nếu có);
- Chương trình hoạt động của hội;
- Nghị quyết Đại hội.

Quản trị hệ thống — lúc 17:43:40 ngày 24/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi