Điều kiện để xét, tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh?

FAQs — lúc 17:45:46 ngày 24/11/2019

Điều kiện để xét, tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh?

Trả lời

Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu và có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu mang lại hiệu quả cao, trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Thành tích, sáng kiến của cá nhân đó có tầm ảnh hưởng lớn đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và được Hội đồng Sáng kiến của tỉnh công nhận và phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 9 Nghị đinh số 91/2017/NĐ - CP của Chính phủ, Điều 6 Thông tư 08/2017/TT – BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ.

Quản trị hệ thống — lúc 17:46:05 ngày 24/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi