Có thể nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến không?

FAQs — lúc 08:16:47 ngày 25/11/2019

Có thể nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến không?

Trả lời

Các cơ quan, tổ chức có thể nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức hội nghị,
hội thảo quốc tế bằng hình thức trực tuyến thông qua địa chỉ:
https://motcua.daklak.gov.vn/

Quản trị hệ thống — lúc 08:17:02 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi