Tôi muốn thành lập doanh nghiệp với lĩnh vực kinh doanh nông sản thì cách đăng ký và ghi ngành như thế nào?

FAQs — lúc 08:18:55 ngày 25/11/2019

Tôi muốn thành lập doanh nghiệp với lĩnh vực kinh doanh nông sản thì cách đăng ký và ghi ngành như thế nào?

Trả lời

Để đăng ký ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp có thể tham khảo và ghi ngành theo mã ngành cấp 4 trong Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Quản trị hệ thống — lúc 08:19:10 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi