Hiện tại công ty tôi có một nhà máy và có đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại, sắp tới đây công ty tôi sẽ xây dựng thêm một nhà máy và công ty này là công ty con của công ty hiện tại, cùng chủ sở hữu, như vậy tôi có cần phải đăng ký thêm sổ chủ nguồn thải nguy hại không hay có thể sử dụng chung sổ đăng ký cũ?

FAQs — lúc 08:20:02 ngày 25/11/2019

Hiện tại công ty tôi có một nhà máy và có đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại, sắp tới đây công ty tôi sẽ xây dựng thêm một nhà máy và công ty này là công ty con của công ty hiện tại, cùng chủ sở hữu, như vậy tôi có cần phải đăng ký thêm sổ chủ nguồn thải nguy hại không hay có thể sử dụng chung sổ đăng ký cũ?

Trả lời

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì chủ nguồn thải CTNH được đăng ký chung cho các cơ sở phát sinh CTNH do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh hoặc được lựa chọn một điểm đầu mối để đại diện đăng ký chung với cơ sở phát sinh CTNH có dạng tuyến trải dài phạm vi một tỉnh, đồng thời, theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thì Sổ đăng ký chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở.
Công ty ông/bà đã được cấp sổ đăng ký Sổ chủ nguồn thải cho Nhà máy hiện có và hiện đang xây thêm Nhà máy, do vậy Công ty thuộc trường hợp theo quy định phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, trong đó cần ghi đầy đủ thông tin lần lượt của từng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại (cơ sở chính và các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại) và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để được xem xét, cấp lại; thành phần thủ tục hồ sơ cụ thể như sau:
- Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
- Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

Quản trị hệ thống — lúc 08:37:30 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi