Đề nghị hướng dẫn về phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan khác ở địa phương.

FAQs — lúc 08:37:36 ngày 25/11/2019

Đề nghị hướng dẫn về phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan khác ở địa phương.

Trả lời

Theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan khác ở địa phương như sau:
“1. Đối với dự án do mình quyết định đầu tư:
a) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
b) Thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu.
2. Đối với dự án do mình là chủ đầu tư:
a) Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
b) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
c) Thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư quy định tại Điều 74 của Luật Đấu thầu.
3. Thực hiện các công việc khác về lựa chọn nhà thầu theo ủy quyền của cấp trên.”
Do đó, các đơn vị căn cứ trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 101 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Điều 73, 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 triển khai thực hiện cho phù hợp.

Quản trị hệ thống — lúc 08:38:04 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi