Ở cấp tỉnh, cơ quan nào là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện

FAQs — lúc 08:38:36 ngày 25/11/2019

Ở cấp tỉnh, cơ quan nào là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện

Trả lời

Theo quy định tại khoản 2, Điều 65, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, thì các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh, thành phố; hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các cấp, đơn vị trực thuộc, các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp dưới.
Theo quy định nêu trên, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh và hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các cấp, đơn vị trực thuộc, các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp dưới

Quản trị hệ thống — lúc 08:38:52 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi