Đề nghị hướng dẫn về trách nhiệm giám sát dự án đầu tư công của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

FAQs — lúc 08:39:20 ngày 25/11/2019

Đề nghị hướng dẫn về trách nhiệm giám sát dự án đầu tư công của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trả lời

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ quy định trách nhiệm giám sát dự án đầu tư công của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án được quy định như sau:
- Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình chuẩn bị đầu tư dự án.
- Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình đầu tư dự án theo nội dung và các chỉ tiêu được phê duyệt nhằm bảo đảm mục tiêu và hiệu quả đầu tư.
- Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án thuộc phạm vi quản lý. Việc kiểm tra được thực hiện như sau:
- Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án thuộc phạm vi quản lý.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện dự án theo các nội dung đã được phê duyệt tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan chủ quản và người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định tổ chức kiểm tra dự án theo kế hoạch hoặc đột xuất.
Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, ở từng công đoạn cụ thể mà các đơn vị triển khai thực hiện công các giám sát, đánh giá dự án đầu tư công cho phù hợp

Quản trị hệ thống — lúc 08:39:41 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi