Hiện nay, gia đình tôi có một miếng đất đã sử dụng ổn định, lâu dài từ năm 1969 đến nay, nhưng chỉ có giấy tờ công nhận của chế độ cũ và hiện tại gia đình tôi muốn làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không và có phải nộp tiền sử dụng đất không?

FAQs — lúc 08:45:17 ngày 25/11/2019

Hiện nay, gia đình tôi có một miếng đất đã sử dụng ổn định, lâu dài từ năm 1969 đến nay, nhưng chỉ có giấy tờ công nhận của chế độ cũ và hiện tại gia đình tôi muốn làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không và có phải nộp tiền sử dụng đất không?

Trả lời

Theo quy định tại điểm e, khoản 1, điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định:
“Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;”
Các giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ được công nhận được quy định tại điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT:
“Điều 15. Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất
Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai bao gồm:
1. Bằng khoán điền thổ.
2. Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.
3. Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.
4. Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận.
5. Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp.
6. Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.
7. Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ở công nhận.”
Như vậy, trường hợp của ông/bà nếu có các giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp theo quy định trên thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Quản trị hệ thống — lúc 08:45:50 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi