Nội dung và thời hạn của giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm những gì?

FAQs — lúc 08:49:18 ngày 25/11/2019

Nội dung và thời hạn của giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm những gì?

Trả lời

- Theo Khoản 1 Điều 41 Luật Khoáng sản năm 2010, Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:
a) Tên tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản;
b) Loại khoáng sản, địa điểm, diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;
c) Phương pháp, khối lượng thăm dò;
d) Thời hạn thăm dò khoáng sản;
đ) Nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ khác có liên quan.
- Theo Khoản 2 Điều 41 Luật Khoáng sản năm 2010 thời hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản:
Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn không quá 48 tháng và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 48 tháng; mỗi lần gia hạn, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải trả lại ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp.
Thời hạn thăm dò khoáng sản bao gồm thời gian thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, thời gian trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản và thời gian lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản; trường hợp chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn thăm dò là thời gian còn lại của Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp trước đó.

Quản trị hệ thống — lúc 08:49:48 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi