Quy định như thế nào về thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản?

FAQs — lúc 08:50:58 ngày 25/11/2019

Quy định như thế nào về thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản?

Trả lời

Theo Khoản 1 Điều 49 Luật Khoáng sản năm 2010 thì thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản được quy định như sau:
a) Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của mình.

Quản trị hệ thống — lúc 08:51:20 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi