Khai thác tận thu khoáng sản là gì?

FAQs — lúc 08:51:50 ngày 25/11/2019

Khai thác tận thu khoáng sản là gì?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 67 Luật Khoáng sản năm 2010
Khai thác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ.

Quản trị hệ thống — lúc 08:56:09 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi