Phân loại khu vực khoáng sản?

FAQs — lúc 08:52:35 ngày 25/11/2019

Phân loại khu vực khoáng sản?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 25 Luật Khoáng sản năm 2010 thì khu vực khoáng sản gồm:
- Khu vực hoạt động khoáng sản, bao gồm cả khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.
- Khu vực cấm hoạt động khoáng sản.
- Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.
- Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Quản trị hệ thống — lúc 08:56:26 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi