Quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản?

FAQs — lúc 08:54:20 ngày 25/11/2019

Quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Khoáng sản năm 2010 thì:
1. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được ưu tiên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn.
Hết thời hạn ưu tiên quy định tại khoản này, tổ chức, cá nhân đã thăm dò không đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò thì mất quyền ưu tiên đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Quản trị hệ thống — lúc 08:57:07 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi