Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND huyện Krông Năng 0 0 0 24937 25003 424 52 18.7 % 79.6 % 1.7 %
UBND huyện Krông Ana 0 0 0 22074 22017 4 126 23.9 % 76.1 % 0 %
UBND huyện Cư Mgar 17 0 0 19079 18976 564 31 45.8 % 51.2 % 3 %
Sở Giao thông Vận tải 66 13 4 12846 8678 15 57 95.2 % 4.7 % 0.1 %
UBND huyện Krông Pắc 0 0 0 10399 10941 1562 31 50.9 % 34.9 % 14.2 %
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột 85 70 22 9827 5734 968 101 72.9 % 10.2 % 16.9 %
UBND huyện Ea Kar 64 30 1 6710 6685 236 25 48.5 % 47.9 % 3.6 %
UBND huyện Buôn Đôn 0 0 0 5609 5549 95 21 40.7 % 57.6 % 1.7 %
UBND huyện Ea Hleo 0 0 0 5100 4629 457 42 43.4 % 46.8 % 9.8 %
Sở Công Thương 4 103 20 4790 4777 0 4 99.5 % 0.5 % 0 %
Sở Tư pháp 22 72 51 4640 4104 424 0 86.4 % 3.2 % 10.4 %
UBND Thị Xã Buôn Hồ 0 2 8 4475 4540 968 39 53.9 % 24.8 % 21.3 %
UBND huyện Krông Buk 0 0 0 4344 4287 275 20 34.1 % 59.5 % 6.4 %
UBND huyện Ea Súp 0 0 0 4159 3942 72 5 17.7 % 80.5 % 1.8 %
UBND huyện Cư Kuin 0 0 0 4115 4814 1804 44 50.5 % 12 % 37.5 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 55 0 66 2847 2616 675 86 63.2 % 11 % 25.8 %
Công ty Điện lực Đắk Lắk 0 14 0 2014 1705 0 78 0 % 100 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn 19 59 25 1588 1684 8 15 97.9 % 1.7 % 0.4 %
Công An tỉnh Đăk Lăk 49 10 0 1458 1420 106 18 81.8 % 10.8 % 7.4 %
UBND huyện Lắk 5 1 0 1305 1244 17 1 34 % 64.6 % 1.4 %
Sở Y tế 60 65 0 994 713 64 25 87.5 % 3.5 % 9 %
Sở Xây dựng 5 32 8 976 985 0 11 98.7 % 1.3 % 0 %
UBND huyện Krông Bông 0 0 0 935 949 153 13 75.3 % 8.5 % 16.2 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 66 6 3 631 349 21 1 70.8 % 23.2 % 6 %
UBND huyện M Đrăk 17 0 0 539 537 229 10 53.3 % 4.1 % 42.6 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 17 71 8 439 397 40 1 86.9 % 3 % 10.1 %
Sở Tài chính 8 0 1 267 263 1 0 62.7 % 36.9 % 0.4 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 40 47 36 248 233 0 7 100 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 20 48 24 195 162 32 11 72.2 % 8 % 19.8 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 16 16 18 101 101 0 0 99 % 1 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk 0 0 0 71 70 0 1 84.3 % 15.7 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 41 14 3 35 38 0 1 94.7 % 5.3 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 4 7 26 32 31 1 0 93.5 % 3.2 % 3.3 %
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 51 0 0 18 16 0 0 93.8 % 6.3 % 0 %
Sở Ngoại vụ 4 1 1 6 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 9 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 6 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Trung tâm phục vụ hành chính công 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24937
Giải quyết: 25003
Trễ hạn: 424
Trước hạn: 18.7%
Đúng hạn: 79.6%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22074
Giải quyết: 22017
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 23.9%
Đúng hạn: 76.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 19079
Giải quyết: 18976
Trễ hạn: 564
Trước hạn: 45.8%
Đúng hạn: 51.2%
Trễ hạn: 3%
Mức độ 2: 66
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 12846
Giải quyết: 8678
Trễ hạn: 15
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 10399
Giải quyết: 10941
Trễ hạn: 1562
Trước hạn: 50.9%
Đúng hạn: 34.9%
Trễ hạn: 14.2%
Mức độ 2: 85
Mức độ 3: 70
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 9827
Giải quyết: 5734
Trễ hạn: 968
Trước hạn: 72.9%
Đúng hạn: 10.2%
Trễ hạn: 16.9%
Mức độ 2: 64
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 6710
Giải quyết: 6685
Trễ hạn: 236
Trước hạn: 48.5%
Đúng hạn: 47.9%
Trễ hạn: 3.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5609
Giải quyết: 5549
Trễ hạn: 95
Trước hạn: 40.7%
Đúng hạn: 57.6%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5100
Giải quyết: 4629
Trễ hạn: 457
Trước hạn: 43.4%
Đúng hạn: 46.8%
Trễ hạn: 9.8%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 103
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 4790
Giải quyết: 4777
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 22
Mức độ 3: 72
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 4640
Giải quyết: 4104
Trễ hạn: 424
Trước hạn: 86.4%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 10.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 4475
Giải quyết: 4540
Trễ hạn: 968
Trước hạn: 53.9%
Đúng hạn: 24.8%
Trễ hạn: 21.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4344
Giải quyết: 4287
Trễ hạn: 275
Trước hạn: 34.1%
Đúng hạn: 59.5%
Trễ hạn: 6.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4159
Giải quyết: 3942
Trễ hạn: 72
Trước hạn: 17.7%
Đúng hạn: 80.5%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4115
Giải quyết: 4814
Trễ hạn: 1804
Trước hạn: 50.5%
Đúng hạn: 12%
Trễ hạn: 37.5%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 2847
Giải quyết: 2616
Trễ hạn: 675
Trước hạn: 63.2%
Đúng hạn: 11%
Trễ hạn: 25.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2014
Giải quyết: 1705
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 59
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 1588
Giải quyết: 1684
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1458
Giải quyết: 1420
Trễ hạn: 106
Trước hạn: 81.8%
Đúng hạn: 10.8%
Trễ hạn: 7.4%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1305
Giải quyết: 1244
Trễ hạn: 17
Trước hạn: 34%
Đúng hạn: 64.6%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 60
Mức độ 3: 65
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 994
Giải quyết: 713
Trễ hạn: 64
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 9%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 976
Giải quyết: 985
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 935
Giải quyết: 949
Trễ hạn: 153
Trước hạn: 75.3%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 16.2%
Mức độ 2: 66
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 631
Giải quyết: 349
Trễ hạn: 21
Trước hạn: 70.8%
Đúng hạn: 23.2%
Trễ hạn: 6%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 539
Giải quyết: 537
Trễ hạn: 229
Trước hạn: 53.3%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 42.6%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 439
Giải quyết: 397
Trễ hạn: 40
Trước hạn: 86.9%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 10.1%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 267
Giải quyết: 263
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 62.7%
Đúng hạn: 36.9%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 47
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 248
Giải quyết: 233
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 195
Giải quyết: 162
Trễ hạn: 32
Trước hạn: 72.2%
Đúng hạn: 8%
Trễ hạn: 19.8%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 101
Giải quyết: 101
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 71
Giải quyết: 70
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.3%
Đúng hạn: 15.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 35
Giải quyết: 38
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 32
Giải quyết: 31
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 3.3%
Mức độ 2: 51
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%