CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 53 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
16 2.000621.000.00.00.H15 Mức độ 3 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công Thương Điện
17 2.000638.000.00.00.H15 Mức độ 3 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Sở Công Thương Điện
18 2.000433.000.00.00.H15 Mức độ 3 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG Sở Công Thương Dầu khí
19 2.000427.000.00.00.H15 Mức độ 3 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Sở Công Thương Dầu khí
20 2.000453.000.00.00.H15 Mức độ 3 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Sở Công Thương Dầu khí
21 1.002758.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương Hóa Chất
22 2.001547.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương Hóa Chất
23 2.001175.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương Hóa Chất
24 2.000046.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Sở Công Thương Hóa Chất
25 2.000331.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Sở Công Thương Khuyến Công
26 2.000354.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Sở Công Thương Kinh doanh khí
27 2.000166.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công Thương Kinh doanh khí
28 2.000142.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công Thương Kinh doanh khí
29 2.000279.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Sở Công Thương Kinh doanh khí
30 2.000156.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công Thương Kinh doanh khí