NĂM 2022

98.5%

Trước hạn

1.5%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 147 hồ sơ
  • Giải quyết: 134 hồ sơ

« Xem năm 2021