NĂM 2022

96.9%

Trước hạn

3.1%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 739 hồ sơ
  • Giải quyết: 668 hồ sơ

« Xem năm 2021