NĂM 2020

62.7%

Trước hạn

36.9%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 299 hồ sơ
  • Giải quyết: 263 hồ sơ

« Xem năm 2019