Đến tháng 5
Tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết

97,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 24/05/2022)