Đến tháng 9
Tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết

99,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/09/2023)