Đến tháng 2
Tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết

99,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/02/2024)