Đến tháng 8
UBND huyện Cư Kuin đã giải quyết

97,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/08/2022)