Đến tháng 7
UBND huyện Ea Hleo đã giải quyết

87,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 03/07/2020)