Đến tháng 1
UBND huyện Ea Kar đã giải quyết

99,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/01/2022)