Đến tháng 10
UBND huyện Ea Kar đã giải quyết

98,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/10/2021)