Đến tháng 5
UBND huyện Krông Năng đã giải quyết

100,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/05/2022)