Đến tháng 4
UBND huyện Lắk đã giải quyết

99,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/04/2024)