Đến tháng 7
UBND huyện Cư Kuin đã giải quyết

62.5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 03/07/2020)