Đến tháng 9
Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 28/09/2021)