Đến tháng 7
Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 02/07/2022)