Đến tháng 7
Sở Xây dựng đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 03/07/2020)