Tìm thấy 293 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký nhận cha, mẹ, con
Mức độ 2
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
Mức độ 3
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Mức độ 3
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 3
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 3
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
Mức độ 3
Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và mai táng phí)
Mức độ 3
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 2
Nuôi con nuôi
Mức độ 3
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
Mức độ 3
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 3
Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh
Mức độ 3
Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh
...