Tìm thấy 302 thủ tục

Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Mức độ 2
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 2
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Mức độ 2
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Mức độ 2
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Mức độ 2
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Mức độ 2
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mức độ 2
Chứng thực việc sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mức độ 2
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Mức độ 2
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Mức độ 2
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Mức độ 2
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Mức độ 2
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.
...