Tìm thấy 293 thủ tục

Mức độ 4
Đăng ký tổ chức lễ hội
Mức độ 4
Thông báo tổ chức lễ hội
Mức độ 4
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Mức độ 4
Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Mức độ 3
Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Mức độ 3
Xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa
Mức độ 4
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 4
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
...