Tìm thấy 304 thủ tục

Mức độ 4
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú (thành trường phổ thông công lập)
Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 2
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 4
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
Mức độ 3
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 4
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 4
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Mức độ 3
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Mức độ 4
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Mức độ 4
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Mức độ 2
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
...