Tìm thấy 302 thủ tục

Mức độ 2
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Mức độ 2
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Mức độ 2
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Mức độ 2
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Mức độ 2
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 2
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Mức độ 2
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Mức độ 2
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
...