Tìm thấy 196 thủ tục

Mức độ 4
Hỗ trợ kinh phí thiệt hại về tài sản của người dân do voi hoang dã gây ra
Mức độ 3
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Mức độ 3
Phục hồi danh dự (cấp huyện)
Mức độ 2
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển Viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển viên chức
Mức độ 2
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
...