Tìm thấy 200 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 3
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Mức độ 3
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 3
Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh
Mức độ 3
Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh
Mức độ 4
Đăng ký tổ chức lễ hội
...