Tìm thấy 68 thủ tục

Mức độ 4
Cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Mức độ 4
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Mức độ 4
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Mức độ 4
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Mức độ 4
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 4
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 4
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Mức độ 2
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh
...