Tìm thấy 9 thủ tục

Mức độ 4
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
Mức độ 2
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 2
Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến
Mức độ 2
Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố
Mức độ 2
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
...