Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Cơ quan giải quyết UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại

Loading...