Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Cơ quan giải quyết UBND huyện Krông Năng
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Loading...