Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Cơ quan giải quyết UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực Chứng thực

Loading...