Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Cơ quan giải quyết UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Loading...