Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Cơ quan giải quyết UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Loading...