Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan giải quyết UBND huyện Krông Năng
Lĩnh vực LĐTBXH-Bảo trợ xã hội

Loading...