Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cơ quan giải quyết UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực Dân tộc

Loading...